dla autorów
- WYMOGI REDAKCYJNE

dla autorów - WYMOGI REDAKCYJNE

Redakcja zwraca się do wszystkich autorów o stosowanie następujących zasad, dotyczących formy tekstów nadsyłanych do druku w naszym piśmie:

 1.  Wszystkie teksty należy przygotować według następujących norm:
  1. tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1.5;
  2. przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1
 2. Przypisy umieszczamy pod tekstem zasadniczym. Numery przypisów należy umieszczać we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek. Odnośniki do przypisów w tekście są umieszczane po kropce kończącej zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela przecinek).
 3. W tekstach zasadniczych obowiązują ogólnie przyjęte skróty (np. itp., m.in., rkps, mps, itd.). Nazwy miesięcy podajemy słownie wówczas, gdy występują wraz z dniem i rokiem. W przypisach zaś cyfrą rzymską, bez oddzielających je kropek (16 V 1935).
 4. W przypisach posługujemy się skrótami w języku polskim np.: Tamże, dz. cyt.
 5. Tytuły książek podajemy kursywą, zaś w nawiasie podajemy miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, rok wydania. Numery stron podajemy po dwukropku, poza nawiasem, np.:M. Shore, Popiół i Kawior. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych marksizmem (Warszawa: Świat Książki, 2008): s. 7
 6. W przypadku artykułów prasowych tytuł podajemy antykwą w cudzysłowie, tytuł periodyku kursywą, np.: A. Meller, „Koncepcje gospodarcze Ruchu Narodowo-Radykalnego »Falanga«”, Glaukopis, nr 13–14 (2009): s. 68–100
 7. W przypadku opracowań obcojęzycznych podajemy tytuł oryginału, bez tłumaczenia, np.: S. Drobiarko, A. Karaszczuk, Wastocznyje dabrowolcy w Wiermachtie, policji i SS (Moskwa: Wydawnictwo AST, 2000)
 8. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty odbiegające od powyższych zasad będą zwracane autorom do właściwego przygotowania.