o nas
- ZASADY RECENZOWANIA

o nas - ZASADY RECENZOWANIA

  1. Materiały nadesłane do redakcji „Glaukopisu” są wstępnie oceniane przez członków redakcji pisma. Zaakceptowane teksty są przekazywane recenzentom. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach redakcja może zadecydować o odstąpieniu od postepowania recenzyjnego. Dotyczy to przedruków z publikacji recenzowanych, które już przeszły procedurę oceny oraz esejów bez aparatu naukowego.
  2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
  3. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora.
  4. Recenzje są przygotowywane z zachowaniem anonimowości, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości.
  5. Recenzje są przygotowane z zachowaniem poufności, tzn. z treścią recenzji są zapoznawani tylko autorzy tekstów oraz członkowie redakcji pisma.
  6. Recenzje mają formę pisemną i kończą się wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  7. W przypadku jeśli jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, redakcja pisma powoła trzeciego recenzenta. Publikowane są artykuły, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.
  8. Ostateczną decyzję w sprawie publikacji podejmuje redaktor naczelny bądź redaktor prowadzący działu.
  9. Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim numerze ukazującym się w danym roku kalendarzowym oraz jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.